1

Home


گزارشخرداد ۳۱, ۱۴۰۰

اخبار


شکایت از باقی به ‌جرم دفاع از آیت‌الله منتظری

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰

گزارش


به یاد حوادث تلخ دی‌ماه این سال‌ها

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰

اخبار


شروع به کار دو کارگروه جدید سازمان معلمان ایران

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰

اخبار


نقی ئی:برای تشکل یابی و سازمان یابی معلمان مانع ایجاد می‌کنند

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰

اخبار


سعید مدنی:جنبش معلمان مختصات جنبش های نوین را دارد

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰اخبار


سازمان معلمان ایران با حضور دکتر سعید مدنی برگزار می کند

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰اخبار


طرح صیانت

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰

اخبار


اخبار


شکایت از باقی به ‌جرم دفاع از آیت‌الله منتظری

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰
26


شروع به کار دو کارگروه جدید سازمان معلمان ایران

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰
37


نقی ئی:برای تشکل یابی و سازمان یابی معلمان مانع ایجاد می‌کنند

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰
38

یادداشت


یادداشت


تشکل‌های معلمی و دوگانه صنف و سیاست

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰


گسترش اندیشه در نهادها

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰


  وزیر و مطالبات معلمان

خرداد ۳۱, ۱۴۰۰

گفتگو

نظر تهران این بود که کودتا موفق می‌شود و شوروی باقی می‌ماندبرای روابط خارجی باید فکر اساسی کرد

دیدگاه


داستان دو نفر


پوست موزهای ساختاری و دایمی


ضرورت گفت‌وگوی موثر و فراگیر حاکمیت با معلمان و تشکل‌های صنفی و سیاسی آن‌ها


۲۰۲۱ برای تاریخ سیاست بین‌الملل چه برجای گذاشت؟


مهاجرت یا فراری دادن؟


سازمان معلمانسازمان معلمان ایران همچنان از اعتراضات به حق معلمان حمایت خواهد کردمخالفت سازمان معلمان ایران با سومین گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورشعزیز قاسم زاده را آزاد و محمد حبیبی را به کار برگردانید


گزارش
به یاد حوادث تلخ دی‌ماه این سال‌هاحق تشکل بدون حق تجمع بی‌معناست


آخرین مطالب


شروع به کار دو کارگروه جدید

دی ۱۰, ۱۴۰۰


نقی ئی:برای تشکل یابی و سازمان

دی ۱۰, ۱۴۰۰


سعید مدنی:جنبش معلمان مختصات جنبش های

دی ۱۰, ۱۴۰۰


سازمان معلمان ایران با حضور دکتر

دی ۱۰, ۱۴۰۰


طرح صیانت

دی ۱۰, ۱۴۰۰


تغییر ادبیات اصلاح‌طلبان بازسازی گفتمان اصلاحات

دی ۱۰, ۱۴۰۰

سرمایه اعتماد و اعتماد به سرمایه

سازمان معلمان تشکلی صنفی و سیاسی است که با مجوز وزارت کشور از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز نموده است و اعضای آن متشکل از معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجو معلم است.
حزبی اصلاح طلب و عضو جبهه اصلاحات ایران دارای شعبه در استان های مختلف است


گفتگودی ۱۰, ۱۴۰۰
2 min readگفتگو


نظر تهران این بود که کودتا موفق می‌شود و

دی ۱۰, ۱۴۰۰
1 min readگفتگو


برای روابط خارجی باید فکر اساسی کرد

دی ۱۰, ۱۴۰۰
1 min read