اهداف دوره های تحصیلی

گذری براهداف دوره های تحصیلی آموزش وپرورش درایران( قسمت اول) رستم اکبری زاده عضو شورای سازمان معلمان استان فارس اهداف

ضرورت افزایش تاب آوری

ضرورت افزایش تاب آوری در برابر خشونت های کلامی افراد فاقد هوش اجتماعی در فعالیت های مدنی محمدرضاشهریاری عضو شورای