بازنگری طرح صیانت

مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۱ روز پس از آغاز مهلت ۱۰ روزه رسیدگی به طرح صیانت از «ایرادهای جدی» طرح گفت