«ملی شدن» و «ملی بودن»

رضا زندی یکشنبه آینده، یک روز مانده به آغاز قرن پانزدهم، هفتادویکمین سالروز «ملی شدن صنعت نفت ایران» است؛ رخدادی