روشنفکر مردمی

به مناسبت نخستین سالگرد فریبرز رییس‌دانا سید امیر منصوری محسن آزموده| فریبرز رییس‌دانا (1398-1323) به همان اندازه که دلبسته عدالت

خوزستان خوزستان!

عباس عبدی هنگامی که به نقشه وضعیت کرونای استان‌های کشور نگاه می‌کنیم، فقط یک استان را قرمز می‌بینیم. شاید این

کرونا و سواد دیجیتال

غزل لطفی امروزه در کشورهای توسعه‌یافته ابزار دیجیتال به شکل چشمگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و تقریبا با تمام ابعاد