عدالت یا دموکراسی

این یادداشت از فصلنامه مطالعات ایرانی پویه شماره دوم، زمستان 1396، برگرفته شده است و درج مطالب در قسمت یادداشت