دهه هشتادي ها نوک کوه يخ جامعه ايران را نشان دادند

سخن معلم
0
0
0
در نشست کارشناسي کميسيون اجتماعي حزب اتحاد ملی مطرح شد دهه هشتادي ها نوک کوه يخ جامعه ايران را نشان دادند! اگر با اين نسل به عنوان يک خطر امنيتي برخورد شود طبيعتا به مدرنيته ي دوم نخواهيم رفت و خشونت در جامعه به شکل هاي جديد باز توليد ميشود. اما اگر برخورد درست باشد مي […]