Home سازمان اساسنامه – مرامنامه

اساسنامه – مرامنامه

اساسنامه و مرامنامه جديد سازمان معلمان ایران

سخن معلم
0
    فصل اول: کلیات ماده 1: سازمان معلمان ایران تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آئین‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود. عنوان اختصاری، سازمان معلمان می‌باشد. ماده 2: محدوده جغرافیایی فعالیت، ملی می‌باشد. ماده 3: مرکز اصلی سازمان در تهران […]

مرامنامه سازمان معلمان ایران

اساسنامه و مرامنامه جدید سازمان معلمان ایران

سخن معلم
0
اساسنامه سازمان معلمان ایران   فصل اول: کلیات ماده 1: سازمان معلمان ایران تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آئین‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود. عنوان اختصاری، سازمان معلمان می‌باشد. ماده 2: محدوده جغرافیایی فعالیت، ملی می‌باشد. ماده 3: مرکز اصلی […]

مرامنامه سازمان معلمان ایران

اساسنامه و مرامنامه جدید سازمان معلمان ایران

سخن معلم
0
    اساسنامه سازمان معلمان ایران   فصل اول: کلیات ماده 1: سازمان معلمان ایران تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آئین‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود. عنوان اختصاری، سازمان معلمان می‌باشد. ماده 2: محدوده جغرافیایی فعالیت، ملی می‌باشد. ماده 3: […]

اساسنامه و مرامنامه جدید سازمان معلمان ایران

سخن معلم
0
اساسنامه سازمان معلمان ایران   فصل اول: کلیات ماده 1: سازمان معلمان ایران تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آئین‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود. عنوان اختصاری، سازمان معلمان می‌باشد. ماده 2: محدوده جغرافیایی فعالیت، ملی می‌باشد. ماده 3: مرکز اصلی […]

برگزاری دومین مجمع سالانه سازمان معلمان ایران

سخن معلم
برگزاري مجمع سالانه سازمان معلمان ايران در تاريخ 4 تير ماه سال جاري در تالار باشگاه فرهنگيان برگزار گرديد. در راستاي تلاش براي بازسازي سازمان معلمان ايران که برگزاري اولين مجمع در سال 1394 يکي از دستاوردهاي آن بود سازمان در تيرماه سال جاري دومين مجمع سالانه را برگزار نمود. اين مجمع در تالار باشگاه […]

مرامنامه سازمان معلمان ایران

سخن معلم
0
با تقویت و گسترش اصلاحات در ایران در میانه ی دهه ی هفتاد خورشیدی، باتوجه به تجارب گذشته در بخش بزرگی از فرهنگیان این باور شکل گرفت که برای تحقق آرمان “استقلال ،آزادی، حمهوری اسلانی”حفظ منافع ملی ،افزایش نقش مردم در سرنوست کشور وتوسعه و دفاع از حقوق بشر، جامعه مدنی نیز تقویت وگسترش یابد. […]

برگزاری دومین مجمع سالانه سازمان معلمان ایران

اساسنامه سازمان معلمان ایران

سخن معلم
0
فصل اول: کلیات   ماده 1- سازمان معلمان ایران تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود. ماده 2- محدوده جغرافیایی فعالیت، ملی می باشد. ماده 3- مرکز اصلی سازمان در شهر تهران خ سید جمال الدین اسد […]