Home سازمان اساسنامه - مرامنامه اساسنامه سازمان معلمان ایران
اساسنامه سازمان معلمان ایران
0

اساسنامه سازمان معلمان ایران

0
0

فصل اول: کلیات

 

ماده 1- سازمان معلمان ایران تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود.

ماده 2- محدوده جغرافیایی فعالیت، ملی می باشد.

ماده 3- مرکز اصلی سازمان در شهر تهران خ سید جمال الدین اسد آبادی خیابان دوازدهم پلاک 4 واحد5 است و در صورت لزوم می تواند در استانها شعبه و در شهرستانها با اطلاع فرمانداری دفتر ایجاد نماید.

تبصره 1: نشانی دفتر مرکزی و شعب و دفاتر و تغییرات بعدی آنها به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید و در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره 2: دفتر مرکزی و شعب و دفاتر شهرستانی سازمان نمی تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابد.

ماده 4- سازمان التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می دارد.

 

فصل دوم: عضویت

 

ماده 5- شرایط عضویت:

1- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

2- تابعیت ایران

3- پذیریش مفاد مرامنامه و اساسنامه

4- عدم سوء پیشینه کیفری موثر

5- داشتن سن حداقل 18 سال تمام

6- پرداخت حق عضویت

تبصره: تشخیص موارد فوق تا قبل از برگزاری مجمع عمومی تاسیس، به عهده هیات موسس و پس از آن به عهده شورای مرکزی خواهد بود.

ماده 6- انواع عضویت:

1- عضو موثر حزب: اعضای هیات موسس، شورای مرکزی، دبیر کل، بازرسان (هیات داوری) و مسئولان شعب استانی اعضای موثر حزب می باشند.

2- عضو حزب: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می باشد.

3- عضو افتخاری: فردی است که با توجه به ویژگی های اجتماعی، سیاسی، شخصیتی با پیشنهاد یک عضو شورای مرکزی و تصویب شوار به عضویت افتخاری پذیرفته می شود.

تبصره 1- حدود اختیارات هر عضو (اعم از اصلی و افتخاری) در آیین نامه نحوه عضویت مصوب شورای مرکزی مشخص خواهد شد.

تبصره 2- اعضای افتخاری از بند سوم و ششم ماده 5 مستثنی می باشند.

تبصره 3- بدیهی است فقط عضو اصلی دارای حق رای در مجامع عمومی تشکل می باشد.

 

ماده 7- خاتمه عضویت در موارد زیر امکان پذیر است:

1-استعفا به صورت کتبی

2- اخراج به درخواست 3/1 و تصویب 3/2 اعضای شورای مرکزی

3- فوت

4- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مندرج در ماده 5 با توجه به نوع عضویت

5- حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

 

فصل سوم: تشکیلات و ارکان

ماده 8 – هیات موسس اشخاص حقیقی می باشند که امور مربوط به تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می نمایند و دارای اختیارات زیر می باشند:

1- انجام کلیه مقدمات تاسیس

2- دعوت برای برگزاری مجمع عمومی تاسیس تشکل حداکثر 6 ماه پس از صدور مجوز تاسیس حزب

3- انجام وظایف ارکان سازمان تا برگزاری مجمع عمومی تاسیس

5- برگزاری مجمع عمومی موسس و تاسیس دفاتر رسمی مطابق ماده 6 قانون و ارائه اسناد مربوطه به کمیسیون

تبصره: هیات موسس دارای رئیس، نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود.

 

ماده 9 – ارکان سازمان عبارتند از:

1- هیات موسس

2- مجمع عمومی

3- شورای مرکزی

4- دبیر کل

5- بازرسان (هیات داوری)

6- مسئولین شعب استانی

 

ماده 10 – مجمع عمومی بالا ترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای اصلی حزب تشکیل می شود. حد نصاب رسمیت مجمع عمومی در نوبت اول نصف بعلاوه یک اعضای حزب می باشد.

تبصره 1: مجمع عمومی عادی، سالی یک بار و  حداقل یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی یا بازرسان (هیات داوری) برگزار می شود. مجمع عمومی فوق العاده در موارد لزوم و با پیشنهاد 3/2 اعضای شورای مرکزی یا 3/1 اعضای اصلی با دستور کار انحلال حزب، اصلاح مرامنامه و اساسنامه و عزل اعضای شورای مرکزی وفق مفاد اساسنامه برگزار می شود.

تبصره 2: در صورتی که مجمع عمومی در نوبت اول به حد نصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه بعد تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای اصلی رسمیت می یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود.

تبصره 3: دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوت کتبی یا روش های نوین ارتباطی صورت می گیرد. آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل 20 روز و نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی بایستی بطور کامل در آگهی یا دعوتنامه درج شود.

تبصره 4: حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب باید به صورت کتبی به کمیسیون ماده 10 اعلام تا نماینده ای جهت نظارت اعزام شود.

تبصره 5: مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می شوند اداره می شود. هیات رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون ماده 10مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره 6: در صورتی که دبیرکل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع ننماید، هیات بازرسی (هیات داوری) اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود. در صورت عدم اقدام هیات بازرسی (هیات داوری)، 3/2 اعضای اصلی سازمان می توانند هیاتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند. اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی کمیسیون ماده 10صورت گیرد.

 

ماده 11 – مجمع عمومی دارای وظایف زیر می باشد:

1- انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت سه سال و هیات بازرسی (هیات داوری) برای مدت یکسال

2- قبول استعفا یا عزل اعضای شورای مرکزی

3- تصویب انحلال سازمان و انتخاب هیات تصفیه با رعایت فصل ششم اساسنامه

4- تغییر در مرامنامه و اساسنامه سازمان با رای دو سوم اعضای مجمع عمومی

5- تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه های کلان سازمان

6- استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان (هیات داوری) و بررسی عملکرد سازمان در دوره گذشته

7- استماع گزارش دبیرکل از روند فعالیت

8- تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی

9- تصویب آئین نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی

10- تصویب ترازنامه و بودجه سازمان

11- تعیین میزان حق عضویت سالانه

تبصره1: سازمان موظف است تغییرات مرامنامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسین (هیات داوری) و صورتجلسه برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیسیون ماده 10ارسال نماید و هرگونه تغییر در مرامنامه، اساسنامه و ارکان سازمان در صورتی معتبر است که به تایید کمیسیون ماده 10 رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

تبصره2: عزل اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد بازرسین (هیات داوری) یا درخواست 3/1 اعضای اصلی سازمان و با اطلاع قبلی کمیسیون ماده 10در دستور کار مجمع عمومی قرار می گیرد و باید به تصویب 3/2 اعضای اصلی مجمع عمومی برسد. در صورت عزل اعضای شورای مرکزی، مجمع عمومی برای مدت باقی مانده از دوره قانونی، اقدام به انتخاب اعضای جدید برای شورای مرکزی خواهد نمود. اعضایی که از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورای مرکزی عزل شده اند نمی توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی جایگزین شوند.

تبصره3: سازمان گزارش و مصوبات مجمع عمومی را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 10ارسال خواهد نمود.

 

ماده 12 – شورای مرکزی:

شورای مرکزی متشکل از 15 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. شورای مرکزی مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را به عهده دارد.

تبصره 1: در صورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.

تبصره 2: جلسات شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار و با حضور 3/2 اعضا برگزار می شود و مصوبات آن با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هر یک از اعضا در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب بدون عذر موجه (با تشخیص شورای مرکزی) در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب شده و به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد. اعضای علی البدل می توانند بدون حق رای در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

تبصره 3: انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی، انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

تبصره 4: نحوه تاسیس و فعالیت شعب استان و دفاتر شهرستانها بوسیله آئین نامه ی داخلی حزب که در چارچوب قوانین و مقررات به تصویب شورای مرکزی می رسد تعیین خواهد شد.

 

ماده 13 – اختیارات و وظایف شورای مرکزی:

1- انتخاب، قبول استعفا و عزل دبیر کل

2- انتخاب، قبول استعفا و عزل هیات اجرایی (مسئولین کمیته ها)

3- تدوین سیاست های کلان (در چارچوب مرامنامه و اساسنامه) و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

4- پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل های اداره مجمع به مجمع عمومی برای تصویب

5- نظارت بر عملکرد هیات اجرایی

6- موافقت با تاسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانی مطابق قانون و مقررات مربوطه

7- پیگیری مصوبات مجمع عمومی

8- پذیرش عضویت اعضای جدید

9- پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی

10- پیشنهاد اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به مجمع عمومی

11- تصویب تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان

12- پیشنهاد انحلال سازمان به مجمع عمومی

13- تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد برگزاری هر گونه راهپیمایی و تجمع

تبصره: برگزاری هرگونه تجمع و راه پیمایی پس از اخذ مجوز مطابق قانون و مقررات مربوطه خواهد بود.

 

ماده 14 – دبیرکل:

دبیر کل عالی ترین مقام اجرایی سازمان است که منتخب شورای مرکزی می باشد و از بین اعضای شورای مرکزی و با رای اکثریت نسبی آنان برای مدت 3 سال انتخاب شده و ریاست آن را به عهده دارد. وظایف و اختیارات دبیر کل به شرح زیر است:

1- اعلام دستور جلسه شورای مرکزی به اعضا

2- پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن

3- ارائه گزارش سالیانه عملکرد سازمان به مجمع عمومی

4- پیشنهاد انتخاب، قبول استعفا و عزل اعضای هیات اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه

5- دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن

6- حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول سازمان

7- افتتاح و رسیدگی به حساب های سازمان، پرداخت دیون و وصول مطالبات

8- اقامه دعوی از طرف سازمان و یا جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

9- پیشنهاد ایجاد تشکیلات و کمیته های مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی

10- انتشار بیانیه ها و موضع گیری در خصوص مسائل و جریانهای مختلف کشور از طرف سازمان

11- پاسخگویی به کلیه تصمیمات، اقدامات و عملکرد سازمان

تبصره1: یکی از اعضای شورای مرکزی به پیشنهاد دبیر کل و تصویب شورای مرکزی به عنوان قائم مقام دبیر کل تعیین می گردد تا زیر نظر دبیرکل یا در غیاب وی وظایف او را انجام دهد.

تبصره2: دبیر کل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیت های سازمان را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار کمیسیون ماده 10 قرار خواهد داد.

 

ماده 15 – هیات بازرسی (هیات داوری):

هیات بازرسی (هیات داوری) از 3 عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل از افرادی که آشنا به امور حقوقی می باشند تشکیل شده که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند. بازرسان (هیات داوری) می توانند بدون حق رای در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

بازرسان (هیات داوری) دارای وظایف زیر می باشند:

1- نظارت بر عملکرد شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان سازمان

2- نظارت بر عملکرد کمیته ها و واحدهای اجرایی سازمان

3- بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی سازمان و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی

4- رسیدگی به گزارشهای واصله در خصوص تخلفات اعضا و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی

5- بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه سازمان

6- ارائه گزارش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی

7- بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی (مالی و غیر مالی)

تبصره 1: اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی آنان نمی توانند متقاضی عضویت در هیات بازرسی (هیات داوری) شوند.

تبصره 2: اعضای هیات بازرسی (هیات داوری) نمی توانند در هیچ یک از ارکان دیگر تشکل مسئولیت داشته باشند.

تبصره 3: کلیه اسناد و مدارک سازمان اعم از مالی و غیر مالی در صورت درخواست بازرسان (هیات داوری)، بدون قید و شرط باید بوسیله شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس بازرسان (هیات داوری) قرار گیرد.

تبصره 4: چگونگی اداره جلسات هیات بازرسی (هیات داوری)، تعریف و مصادیق تخلف و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضا و ارکان سازمان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب جلسه مشترک هیات بازرسی (هیات داوری) و شواری مرکزی برسد.

ماده 16 – هیات اجرایی:

هیات اجرایی متشکل از مسئولین کمیته ها می باشد که از بین اعضای اصلی توسط دبیرکل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را به عهده دارند:

1- اجرای مصوبات شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیر کل

2- برنامه ریزی و اداره امور اجرایی مربوطه و گزارش نوبه ای آن به دبیر کل

3- فراهم آوردن زمینه برگزاری کنگره پس از تصویب شورای مرکزی

4- کمیته های سازمان عبارتند از: کمیته توسعه و تشکیلات، کمیته اطلاع رسانی، کمیته صنفی – پشتیبانی، کمیته سیاسی – اجتماعی، کمیته علمی – آموزشی

 

فصل چهارم: نحوه ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده 10

 

ماده 17- علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال می نماید:

1- گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن

2- کلیه بیانیه ها، اطلاعیه ها و بولتن ها

3- یک نسخه از تمامی آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب ارکان

4- گزارش بازرسان (هیات داوری)

5- گزارش هرگونه اجتماع یا راه پیمایی که به موجب قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برگزار می شود.

6- گزارش تعداد اعضای سازمان و کاهش و افزایش آن به صورت سالانه

8- اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده بصورت سالانه

 

فصل پنجم: منابع مالی و درآمدی

 

ماده 18-  منابع مالی سازمان عبارتند از:

الف) حق عضویت اعضا

ب) کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

ج) وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه

د) کمک ها و یارانه های دولتی

تبصره 1: سازمان هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت.

تبصره 2: کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور به امضای مسئول کمیته امور مالی و دبیرکل و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

تبصره 3: دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع می باشد.

تبصره 4: هرگونه استفاده سازمان از منابع و امکانات دولتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد.

 

ماده 19- کلیه درآمدها، منابع، مصارف و هزینه های سازمان در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها قرار می گیرد.

تبصره 1: سال مالی سازمان منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود.

تبصره 2: کلیه درآمدها و وجوه سازمان در حساب مخصوصی به نام سازمان نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری می شود.

 

فصل ششم:  انحلال

 

ماده 20- اصل بر فعالیت مستمر سازمان می باشد با این وجود در صورت پیشنهاد 3/2 اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و پس از تصویب کمیسیون ماده 10، سازمان منحل خواهد شد.

تبصره 1: در صورت انحلال سازمان امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر سازمان با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل انجام می شود.

تبصره 2: هر نوع فعالیت با عنوان سازمان پس از انحلال ممنوع می باشد.

 

ماده 21- فعالیت سازمان در موارد زیر خاتمه می یابد:

1- انحلال طبق اساسنامه و اعلام به وزارت کشور

2- حکم دادگاه صالحه مبنی بر انحلال

3- توقیف پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده 10

تبصره: در صورت توقیف پروانه فعالیت، سازمان اجازه هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت.

 

فصل هفتم: موارد متفرقه

 

ماده 22- مکاتبات رسمی سازمان با امضای دبیر کل و یا قائم مقام وی و با مهر سازمان انجام می شود. دبیر کل در حفظ سربرگ، مهر و نشان سازمان مسئولیت قانونی دارد.

ماده 23- اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می باشد.

ماده 24- سازمان موظف است در صورتی که در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده 10 برساند.

ماده 25- تاسیس هرگونه شعبه و دفتر خارج از کشور ممنوع است.

ماده 26- مرامنامه و اساسنامه سازمان پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه مؤسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود.

 

 

این اساسنامه در هفت فصل و 26 ماده و 36 تبصره در تاریخ ……….. به تصویب مجمع عمومی و در تاریخ ………………. به تایید کمسیون ماده 10 رسید.

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *