Home یادداشت مردم وانتخابات موثر
مردم وانتخابات موثر
0

مردم وانتخابات موثر

0
0

هوشنگ گودرزی

دبیر شورای مرکزی سازمان معلمان ایران

ای که گویی این کنم؟ یا آن کنم؟
این دلیل اختیار ( انتخاب) است ای صنم
«مولوی»

انتخاب امری اختیاری است نه جبری است
انتخاب منشا درونی دارد، نیازهای واقعی انسانی،از تاثیر انتخابش را ه گشایی میطلبد

موانع بیرون از اختیارانسانهامثل زلزله وسیل وبیماری ها و وساعقه و نیروها…بر ما تسلط دارند اما مانع از انتخاب راه حلهای غلبه بر قهر طبیعت نشدند.
✍️موانع درونی انتخاب مانند بر ساخت های استبدادی ،حق پنداری های طبقاتی وقبیلگی ورفیق بازی و ونژاد پرستی ومنفعت گرایی نظامات نولیبرال و خودولایت پنداری برخی نهاد های جعلی واعتباری جامعه که اکنون نیز در کارند به شرط کنشگری بخش خود آگاه جامعه ، نبایست مانع انتخابات موثر مردم در جوامع شوند.
این وموانع محدویت های بیرونی ودرونی. حتما راه کمال واختیار وانتخاب بشریت را پر سنگلاخ کرده و خواهد کرد.
بشریت در مسیر کمالگرایی انتخابش برای تغییر برساختها درطول تاریخ مدرن تردید نکرده این به معنی جبر در تاریخ بشر نیست بلکه حاصل کنش بخش خود آگاه جامعه است که پیشران نیرو های نا خود آگاه در حیات انسانی بوده وخواهند بود وزمین خدا خالی از حجت و کمالگرایی انتخاب انسانی نخواهد بود.
حس نیاز درونی بقا، انسانرا جهت رهایی از محدویتهای نیروهای بیرونی قهار طبیعت ونیروهای درونی متاثر از نا خودآگاه انسانها، جامعه را به کنشگری وچاره جویی وانتخاب وتحول در ساختار ها ومحدویتها وامیدارد.

هستی انسان برخلاف سایر موجودات زنده علاوه بر عوامل ناخود آگاه بسیار ، متاثر از هستی آگاهانه همدیگر میباشند وجوامع را وادار به انتخاب بهترین راه همکاری وهم افزایی جهت رفع مشکلات میکند. واین خارج از تنازع بقا داروینی جوامع بشری است.

اگر گشایشی در انتخاب آگاهانه مترتب نگردد ،طبایع انسانی به طور نا خود آگاه و یا آگاهانه با سه وضعیت مواجه اند

الف: گروهی نا امید منفعل وبی عمل میشوند وتسلیم شرایط تحمیلی ساختار های معیوب علی رغم میل خود شده کسانی با رای مردم ساختار ها نا کار امد را بنا نهادند این ساختارهای معیوب توسط همان مردم باچالش مواجه شده است که رفع چالش ها بدون رای ونظر مردم امکان ندارد

ب:بخشی اقدام به خشونت وخشم برای رهایی از وضع بغرنج بی اختیاری در انتخاب میکنند ، که این وضع متاثر از نا خود آگاه انسانی است .تجربه های نشان از نا کارآمدی برساخت های حاصل از خشم وقهر مثل عملیات به شکل کودتاها وانقلابات قهر آمیز است .

ج..گروهی هم خود آگاهانه به چرایی وچگونگی رهایی از ین وضع وادار به تفکر وکنش خواهد شد که چرا انتخابشان در خیر عمومی بازتاب ندارد؟!

این گروه پیشران وموتور رهایی ونوک پیکان کمال جامعه از مسیر انتخاب درست بوده و نمادهای ناکارآمد برساخت مانع میشوند .
انتخاب خود آگاهانه حتما به فراگیر بودن امر انتخابات باورداشته، وانتخابات چند مرحله ای برساخت ها در غیاب نهاد واحزاب مدنی باعث عدم مشارکت میشود

مردم بر تاثیر گذاری انتخاب انسان برسرنوشت خود که حق خدادادی هستند اصرارخواهند ورزید ودست از کوشش وکنش بر نخواهند داشت.

در شرایط دموکراتیک، انتخاب کننده وانتخاب شونده ابزار تحکیم روند های غلط حاکم بر سرنوشت انسانها نخواهد شد
آرا مردم توسط یکنفر به مسلخ نمی رود ،وبه آرای مردم پشت نکرده. ومجلس در راس امور ، موثر بودن آحاد جامعه در سرنوشت خود را هرچند جماعت اشتباه کنند را باور میکنند، تا جماعت با مشارکت موثر در سرنوشت خود به کمال برسند.

بخش خود آگاه جامعه است که در پی اعمال نظر جامعه بر سرنوشت خود هستند. حتما با ورود به انتخابات هدفی جز موثر بودن بر سرنوشت خود و بخش نا خود آگاه جامعه ندارند،
اگربخش خود آگاه مشاهده کند ،شرکت در انتخابات توسط بخشی از حاکمیت و جریان انحصار نه فقط بی اثر شده ،بلکه رای ونظر مردم علی رغم مشارکتهای پی درپی خصوصا در نقاط عطف تاریخی مثل خرداد های ۷۶و ۹۶ به بازی گرفته شده و مورد استهزا قرار گرفته حتما ناامید از انتخاب
خواهد شد، وممکن بخش خود آگاه جامعه با انتخاب عدم ورود به انتخابات واکنش عقلانی از خود نشان دهد واین عمل نوعی انتخاب موثر جهت تنبه کسانی است که نا خود آگاهانه ومنفعت طلبانه رای جمع کثیری را سلاخی ومصادره به مطلوب کردند وبا انتخابات چند مرحله ای وبا اعمال سیاست خلاف رای و نظر مردم در داخل وخارج کشور امر انتخابات را لوث و البته مسیر کمال مردم را پر سنگلاخ نموده وخار مغیلان در مسیر اصلاح و تحول طلبی مردم میشوند .
✍️انتخابات بشری از هر نوع که حاکی از رای حقیقی باشد قابل احترام است این همان تعریف خیر عموم از«مردم و انتخابات موثر» است .

#یادداشت اختصاصی برای سخن معلم

 

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *