Home یادداشت نسبت تعارض منافع با انحصار ، شمولیت گرایی، پیشرفت و توسعه پایدار
نسبت تعارض منافع با انحصار ، شمولیت گرایی، پیشرفت و توسعه پایدار
0

نسبت تعارض منافع با انحصار ، شمولیت گرایی، پیشرفت و توسعه پایدار

0
0

هوشنگ گودرزی

دبیر شورای مرکزی سازمان معلمان ایران

در کشورهای توسعه نیافته ثروتها ناشی از تصدی حکومت منشا تعارض است ودر توسعه یافته ها ابتدا کسب ثروت از تلاش است و به حکومت واردمیشوند کمتر تعارض ایجادمیشود .
تعارض را باتحلیل تاریخی امروزی در مقوله زیر ردیابی می کنیم

الف _باورها دینی ملی قومی نژادی وسرزمینی و طبقاتی
باورهای دینی سرمایه های بشری است هدف ازین باورها تعالی بوده ولی وقتی در تولیت قشر خاصی ازجمله کاهنان ورهبان احبار قرار داشت و با اینکه این باورها نجات بخشی عمومی مدعایش بود تخصیص به قشر خاصی نداشت در طول تاریخ برخی با تصاحب باور دینی زمینه تعارض منافع را بوجود آورند .

قومیت ونژاد وضع طبیعی بشری وباعث تمایزات لتعارفو بوده ولی ابزار برتری واز عوامل تعارضات وحتی جنگهای جهانی گردید.
تلاشهای انسانی جهت بقاو تامین نیاز زیستی است وگروه های انسانی که تامین نیاز را از راه خریدفروش انسان ویا تصاحب زمینهای زراعی وبا قدرت انباشت سرمایه یاتوزیع عادلانه سرمایه ، همه موقعیتها مذکور منشعب از نیاز بشر ی منشاء طبقات و تعارضهای منافع طبقاتی گردید.

ب _ حکومتها: جهت تامین امنیت وخیر عموم ورفع انحصار ویا ایجاد زمینه شمولیت گرایی وتاب آوری عام ویا جلوگیری از تعارضات هدف گزاری گردید اما
تنظیم روابط غیر فراگیرانه انسانی باعث ایجاد موقعیت خاص برای گروهی متمایز گردید وحکومت به روش انحصار در مشق حکومتی از تعارض منافع است وباعث شده کسان نزدیک یادور از حکومت را با معیار های جعلی مثل انقلابی بودن یا جوان ومومن بودن متفرق کنند بدیهی است ،کسانی هستند این خط کشی را قبول ندارن و این معیارها را یا قبول ندارن ویا تعریف متفاوتتر از انقلاب وایمان وپیر وبرنا دارند نباید جمع زیادی را ازحقوق اساسی محروم کردو جامعه را دچار تعارض در منافع نمود.

ج _ قوانین : بااینکه هدف وضع قوانین تنظیم وتعادل روابط بشری است ولی چون عوامل فوق لذکر دچار بد فهمی از موقعیتها می شوند از طریق وضع قوانین تبعیض آمیز مزیت زندگی ومنابع وموقعیتها جوامع را به سمت انحصار وغیر شمولیت گرایی کم کردن تاب آوری اکثریت واز حقوق اساسی وغیر اساسی محروم وموجبات تعارض منافع را شالوده ریزی در بستر وضع قوانین متعارض فراهم کرد، مثلا قانون ایجاد انحصار حق حاکمیت برای طبقه خاص یا سهم تحصیل برای گروه ها خاص ویا قانون بهره برداری از منابع زیر زمینی ویاروزمینی برای نهاد هانظامی وامنیتی وطبقه خاص ضد شمولیت گرا بودن قانون است و از موجدان بستر ساز تعارض در منافع وعدم فراگیر ی عام قوانین و بستر سازانحصار منابع در تولی خواص خواهد شد.
د_ غلبه دموکراسی راس ها بر رای ها: بااینکه گردش امور حکومت داری منبعث از حق اساسی انسانها در سرنوشت خودمیباشد بسیار حکومتها تظاهر به رای اکثریت را دارند ولی چون مقدمات رای گرفتن از مردم از مسیر فساد میگذرد مثلا در نظام تحت سلطه تحزب نظام سرمایه سالار در دستان خواص با شارش تبلیغات ، ویا پول پاشی ویا به روش تهدید ویا تطمیع موقت ویا سو استفاده از باور دینی ویا ملی وقومی درشهرستان ها نمود های رای گیری جمهوری های کشورهای خاورمیانه جهان سومی وحتی در نظام سرمایه داری که فقط صندوق رای محورند همه نماد ها موجبات انحصارات وبالطبع تعارضات در منافع هستند.

تعارض و رفع تعارض مدرسه
منافع مدیر ومعلم ودانش آموزان مدرسه با منافع مقامات مافوق وحاکمیت ها در شرایط نامناسب درگیر تعارض خواهد شد به دلایل ذیل
بنیانهای نظری تعارض منافع ذکرشده فوق هم در نصب مدیران نمادش در عدم رضایت مردم ودانش آموزان ودر نهایت معلمان مدارس بارز میگردد.مدیران در جذب معلم ویا سفارش پذیری از مافوق وحتی در روش ادامه بقا مدیریتش ویا در گردش مالی بوفه مدرسه ویا جذب کمکهای مردم ویا سفارش پوشش دانش آموزان وروابط مالی غیر قابل نظارت وحسابرسی با انجمن اولیا وگردش مالی سرویس مدارس .

وحتی در شهرهای بزرگ زمینه تدریسها خصوصی وجانبی وفوق برنامه های کنکور وروش های تجاری تستها وآزمونها متکی بر جیب مردم است. وتالی فاسدش را تصدی اکثر مدارس غیر انتفاعی ولی پر از منفعت توسط مقامات مسول وتصمیم ساز وتصمیم گیر در بدنه آموزش پر هزینه وکم بازده کل ایران میتوان بوضوح دید وبستر ساز آموزش گلخانه ای دوراز متن جامعه وکالا شدن آموزش کشور بسان پودر رختشویی در صداوسیمای حکومت تبلیغ علنی میکنند واین روش غلط در کشور جا افتاده که اگر قصد ثروت کردی باید طفیل حکومت شوی این خلاف روش مردمداری وثروتمندشدن در ممالک راقیه است واین رمز شکست ملتهایی چون کشور ایران در مسابقات ترقی جهانی میگردد و حاکما ن نسبت به این بلیه غمض عین میکنندچون دچار کوررنگی یا نزدیک بینی در امر کشورداری هستند

🔷 همین زمینه ها تعارضات منافع را ایجادکرده که بخشی از تصمیم گیران کشور را وا داشته به بهانه کمبود بودجه بخشی از هزینه آموزشی را به دوش طبقات برخوردار واگذارشودتا فقرا راظاهرا بهتر آموزش دهند.
ولی اکثریت دانش آموزان همین مدارس نابرخوردار را از الگو گیری افراد موفق از همسالان درسخوان واز هنجارمندی جامعه شناسی محروم کرده وبا دستچین کردن دانش آموزان ساعی مدارس دولتی با روش دلالی وپورسانت گیری توسط مدیران گماشته شده توسط مقامات بالادست هدایت به مدارس خصوصی مینمایند ودانش آموز گرفتار فقر اقتصادی به علت تعارض منافع مقامات مدرسه دار غیر انتفاعی پر نفع،

فرزندان فقرا را علاوه بر فقر اقتصادی دچار فقر فرهنگی کلاس تکیده ومحروم می نمایند ودانش آموز محروم از الگوهای موفق گردیده،
و درواقع« دچار تله فقر تو درتو »وهمه جانبه میشود. اگر مدارس حاشیه ای شهر ها را میدانی برسی شوند رخ فقر تودرتو عیان دیده میشوند

🔷 این خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی است و چون تمام موارد ذکر شده زمینه تعارضات منافع را جهت فساد مدیران وموثران مافوق مدیران و روشهای غیر علمی در تدریس معلمان به نحوی که کمتر ین تاثر وتاثیر را در کیفیت پرورش دانش آموزان خروجی مدارس دارد . ودر ادامه چون دانش آموزان ویا نیروهای انسانی جامعه در چنیین محیطهای پر تعارض منافع دچار بحران مخالف با کیفتهای انسانی میگردد،
🔷 ضرر های جبران ناپذیر نصیب نهاد های مهم جامعه اعم از خانواده ونهاد ها اجتماعی وحکومتی ومدنی وشهروندی که پذیرنده آنها در آینده هستند وارد خواهد شد وجبران ناپذیر است وبه این علتهای فقر آموزشی کیفی ایران از کشور هایی است که مشحون از آسیبهای اجتماعی وحاشیه نشینی مفرط ۳ تا ۴ ملیونی در تهران ومشهد وشهرهای بزرگ است که ریشه در سیستم آموزش پر از منافع متعازض پرورش یافته اند.

پس اگر جامعه ایران گرفتار تعارضات مختلف میگردد همه ریشه در نا کار آمدی پروش های انسانی اش میباشد ودر سیستهای سنتی آموزشی حتی حوزه ها علمی در طول تاریخ اگر موردواکاوی مسولانه ومنصفانه قرار گیرند حتما از تعارضات منافع در طول تاریخ در این مجامع علمی تاریخی مصون نبوده ونیستندتالی فاسد ش در نمادهای مدرن متاثر از سنتهای غلط آموزشی گذشته قابل آسیب شناسی جدی هستند .
🔷 واکنون ما حکایت گذشته غلط ماست که سرشار از نمادها متعارض منافع و ونهادهای اقتصادی انحصاری وغیر فراگیر در تصدی گری نهاد های اقتصادی مثل سازمان برنامه بودجه وزارت مالیات ستان از فرودستاند اقتصاد ودارایی، وبانک مرکزی غیر مستقل ازحکومت و متصدیان بانکهای دولتی وخصوصی واعتباری که همه عالم اقتصادند ولی تعارض منافع همه را در دور باطل گرفتار در چنبره امر سیاست و وام های تکلیفی نهادهای پر قدرت سیاسی نظامی امنیتی آچمز شده هستند
🔷 ونهاد های اقتصادسنتی نیز مثل اوقاف در طول تاریخ گرفتار بیماری مزمن نا مدیریتی یکی از مصادیق تعارض در منفعت بوده. اگر اوقاف در تاریخ اقتصاد سنتی الگوی موفق بود.

◾️حافظ علیه الرحمه نمی گفت

« فقیه مدر سه دی مست بود وفتوی داد
می حرام است ولی به زمال اوقاف است

◾️این الگوی موفق کهنی ازگذشته اقتصاد باور مندان به سنت اقتصادی ایران دینمدار نیست .ولی متاسفانه همان روش سنتی هییاتی به ظاهر امنایی غلط شکست خورده اوقاف پر از تعارض منافع را،

🔷در بنیاد های مستضعفان و ستاد اجرایی وسایر بنیادهای کوچک وبزرگ تجربه وباعث وبانی همه تعارض در منافع وملوک الطوایفی وانحصاری وغیر فراگیر و وبدون ساز کار نظارتی شفاف ادار ی کردند .
🔷 ایران را گرفتار این همه آسیب اجتماعی وحاشیه نشینی واختلاف طبقاتی مفرط وبی تابی وکم طاقتی اقتصاد فقرا ورشد اقتصادی کم وبرونگرایی ومسابقه در تاراج وغارت منابع خدادادی زیر زمینی که هیچ انسانی در تولید این منابع نقش نداشته ولی تاراج واستخراج وغارت این منابع خام را در اختیار شبکه ها تنیده در فساد قرار دادن شر ط مروت ومردانگی با مردم فقیر نیست . وجوانان این سرزمین راذناتوان از تولید وسر گردان پناه آور به اجانب کنی ودر داخل هم کرورکرور جوان زانوی غم چه کنم چه کنم در بغل داشته ، و وابسته کردن اقتصاد با واردات ازچین خدا نشناس به جای غرب تجاوزگر نمودند به نحوی که وسایل عبادت خدارا نیز از خداناشناسترین موجودات عالم استغاثه کرده چرا ؟چون تولیدش را قربانی تجارت پر سود اقربای قدرت کرده وروندهای تولیدی را مقرون به صرفه نکرده اند با این روشهای کهنه وفاسد پرور وانحصاری وغیر فراگیر اقتصادی، به شکست خوردگان جهانی تبدیل خواهیم شد ومنتظر هیچ جهشی در تولید نباشید .

🔷 چون فعالیت مبنتی بر واردات کالاهای مصرفی وابستگان به کانونهای قدرت زمینه پر تعارضی را رقم زده است . فرهنگ مصرفگرایی سرمایه داری وابسته وتخریبگر محیط زیست انسانی وقربانیانش کشور ما در صف اول خواهد بود، مگر اینکه از طبیعت پر آشوب کنونی کرونا که حاصل دست اندازی دوستان چینی کافر به ساختار پایدارمحیط زیست حیوانات شد دست غیبی به در آید وآغاز دوران تاریخی کم تعارض جدید بشری گردد. وعبرت جهان ومردم وحاکمانش شود. خدارا چه دیدی.
فاعتبروا یا اولی الابصار.

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *