Home انتخاب سردبیر ملت یا حکومت ، کدام مبنای تشکل ماست؟!
ملت یا حکومت ، کدام مبنای تشکل ماست؟!

ملت یا حکومت ، کدام مبنای تشکل ماست؟!

0
0

هوشنگ گودرزی

دبیر شورای مرکزی سازمان معلمان ایران

🔹 آرزوی تاریخی بشر معاصر این بوده که خواست و اراده واهداف ملت وحکومت یکسان باشد اصلا هدف ایجاد دولت ملت مدرن این مهم بوده ، چرا اهداف حاکمیت ها از ملتشان زاویه باز پیدا میکند .

🔹مشکل از ملتهاست یا حاکمان؟!! یااز هردو اشان است؟!!
در بادی امر مشکل از ملت است که دولت برساخت خود را رها و یله فرض میکنند.

ویا شاید مشتبه شدن امر، به بر آمدگان در ساختارها به روش مشروع یا نامشروع یا همان حاکمان است. چون بعد از رای سازی یا بیعت سازی از ملت، اختیار و عنان مردم را، ملک طلق خود تصور میکنند.

🔹ما به نظر میرسد بد فهمی هم از مردم است وهم از حاکمان ، چون خود را از نهادهای واسط که در واقع همان نهادهای مدنی صنفی وسیاسی وحزبی و… بی نیازاحساس میکنند. هردو به نادیده انگاشتن نهادهای واسط بین ملت ودولت مبادرت میورزند.

🔹مشکل مهم دیگر این است که خود برپا دارندگان نهادها ی مدنی باور عمیق به نقش این احزاب وتشکلها جهت اصلاح ذات البین حاکمان ومردم ندارند.

🔹تاریخ احزاب ونهادهای مدنی اعم از سنتی و مدرن کشور ما پر از آسیب ،نیاز مند به آسیب شناسی و درمان دارد.
گاهی بر پا کنندگان احزاب به نوعی جیره خوارومامور حاکمان، وبستر حزب حیاط خلوت حکومتها بوده و هستند .
در دورانی هم متولیان حزبی را دولتها ونیروهای خارجی بر اساس منافع خود محرکشان بوده وشاید باشند.

🔹مشاهده شده افرادی قدم به احزاب گذاشته که نیت اولشان به جای رو به مردم داشتن و سامان دادن به قدرت بی بدیل مردمی در برپا کردن حکومت دارای سبستم نظارتی مستمر و پویا و زماندار ، پشت به مردم وخیره به مقامات حکومت اند، تمام همشان در تسخیر حکومت برای چرب وشیرین دنیا برای خود واعقاب ،رفقا وایل طایفه خود بوده وهستند، وقتی بر اسب چموش قدرت سوار شدن، ضمن خراب کردن پلهای پشت سر خود و سیاست سرزمین سوخته به جانشینان بعدی، هیچ سیستم نظارتی را تدارک ندیده اند که نقل انتقال قدرت از خود و برکشیدگانشان بعدی را نظارت کنند. پس بدیهی است این فعالین حزبی ومدنی در واقع آب در هاون میکوبند.

🔹موجب تاسف است که دوستانی را در احزاب وتشکلات مشاهده میکنیم که خود وخانواده شان هزینه های زیادی نسبت به دیگران جهت تمشیت امور مملکتداری پرداختند مشاهده شد، جهت اداره بهینه کشور که همان برپایی عدالت وآزادی تمامی ملت از قیدبند ها وروابط ظالمانه است ، هزینه زیاد داده اند وبستگانشان در مسیر رهایی ملت واقامه عدل تقدیم عزیز ترین چیز که جانشان بوده دریغ نکرده اند
🔹این بازمانگان عزیز اولویت اول زندگی خودشان ،عدم تحمل پلشتی تحمیل شده به ملت از ناحیه بر مسند نشستگان باید باشد . ولی برخی دوستان تشکلها که متصف به این ویژگی متعالی هستند از سر غفلت ظاهرا پیام حرکت عظیم وابستگان عزیز خودرا در متعالی کردن کلیت جامعه را، دست کم گرفته به شعا ئر صوری برخی قدرتمداران اکتفا مینمایند. و بر خی هم به اشتباه پشت به ملت ورو به صاحبان قدرت را اولویت سیاسی کرده. واین شایسته پاسداشت این گرانقدران تاریخ بشریت نمی باشد.

🔹از دیگر آسیبها ی تشکل ها عدم توجه به «جماعت گرایی مدرن »که امروزه ازبنیان های محکم نهادهای حزبی مدنی مدرن است، واقبال به ساختارهای لیبرالیستی دمده و محافظه کاری کنسرواتیو پلشت شده توسط نئو کانها ی ناکار آمد، این است که :
دوستانی اهل حقوق وعلوم سیاسی وجامعه شناسی در تشکلها حضور دارند که بواسطه اینکه ظاهرا در پستهای از میانه به پایین کشورما بکار مشغولند.
در تشکلها محافظه کارانه حرف میزنند و و طوری عمل می کنند که نافی همه بنیانهای اساسی جهت استیفا و احقاق حقوق اساسی ملتشان هستند که حضرات محترم سالها در کلاس اساتید بزرگ حقوق و سیاست و جامعه شناسی و رسالتهای تربیتی تلمذ نموده اند

🔹آدم حیران می ماند که این دوستان با این همه محافظه کاری و باورهای کنسرواتیوشده چگونه و با چه نیت و ماموریتی وارد فضای سیاسی امنیتی شده ازیک جمله بیانه حزبش به روند غلط انتخابها کهیر زده واز « برهوت وکویری » مستولی بر سرنوشت این همه معلم و دانش آموز مظلوم که فریاد الغوث الغوث شان از نابکاریها در مقدراتشان گوش فلک را کر نموده است غافل شده اند.
🔹حضورشان وقدومشان بر دیده منت است، در بین جمع متشکل جامعه معلمی.زیبنده بود برآمدگان تشکلها از معلمان گچ بدست کف کلاسهایی درس می بودند نه زیست کنندگان مألوف به آلاف و آداب تکنوکراتیک وبروکراتیک ابواب جمعی ستاد نشین واداری .
🔹با این وصف مقدورات وممکنات حاکم در این کویر تفتیده « روبه بادیه رفتن به زنشستن باطل، اگر مراد نیابیم به قدر وسع بکوشیم» را سعی میکنم باورکنم
گام های کوچک را برداریم چون ره ناهموار گزمگان تشنه قدرت بیدار.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *