Home دیدگاه زوایای پیدا وپنهان سیل سیستان وبلوچستان
زوایای پیدا وپنهان سیل سیستان وبلوچستان
0

زوایای پیدا وپنهان سیل سیستان وبلوچستان

0
0

صفر اسلامی

فعال مدنی و سیاسی

باران این نعمت الهی حیات بخش زندگی ،دردل کویرسیستان وبلوچستان علی رغم آنکه می بایست موجبات شادی زمین ومردم این سرزمین رافراهم می نمود امابه سبب شدت وحجم باران وفراهم نبودن زیرساخت‌های لازم وعدم آمادگی‌هایی قبلی وتمهید مقدمات مورد نظر که ازضروریات پذیرایی ازاین نعمت بزرگ الهی است نه تنها فراهم کننده شرایط این شادی ونشاط در جامعه نگردیده بلکه متاسفانه باصدمات ولطمات وخسارات جبران ناپذیرخود موجبات غم واندوه فراوان را فراهم نموده.

که دراین مقال ضمن اشاره به گوشه ای ازعمق وابعادلطمات وخسارات وارده به زوایای پیدا وپنهان آن اشارتی جهت تامل وتعمق بیشتر صاحبنظران ورسانه ها وبرنامه ریزان خواهد شد باشد که مورد عنایت وتوجه قرار گیرد:

باتوجه به وسعت وفراگیری باران درپهنه سرزمینی وسیع ترین استان کشور که نزدیک به دوهزارکیلوومترمربع ازایران زیبای ما رافراگرفته وحجم دویست درصدی باران نسبت به سال آبی گذشته در محدوده دوشبانه روز تاکنون باعث خسارات ولطماتی بشرح زیر گردیده:

قطع محورهای ارتباطی اکثر مناطق روستایی همچنین قطع شبکه ارتباطی تلفن ،برق وازمدار خارج شدن شبکه توزیع آب بهداشتی دراستانی که جمعیت غالب آن روستایی وعشایر ی می باشند .

خسارات وارده به منازل مسکونی روستایی که عموما خشتی گلی وکپری می باشند وبراساس آمار اعلامی رسمی تاکنون باعث بی خانمانی دویست ‌وپنجاه هزار نفر گردیده است .

آسیبهای جدی به بخش‌های کشاورزی ودامداری استان که ازآن جمله است آسیب وارده به حدود پانزده هزار باغات موز وصیفی جات مناطق جنوب استان

خسارات وارده به زیر ساختهای شهری استان ازجمله معابر ،پارکها،ماشین آلات وتجهیزات که جمع ریالی این خسارات بنابه اظهارت استاندار استان رقمی معادل سی هزارمیلیارد می باشد

اگر به همه اینها عقب ماندگیها ی تاریخی استان وپایین ترین نرم توسعه آن را اضافه کنیم متوجه عمق درد وفاجعه خواهیم شد

بالحاظ همه موارد فوق نکته مهم مد نظر اینجانب دراین مقاله پرداختن به زوایای پنهان وکنار زدن غبارهای نشسته در گذر زمان وآشکار شدن واقعیتهای موجود این استان محروم به مدد نزول باران رحمت الهی که برخواست از ذات آن که شفافیت ونورانیت می باشد .
باشد تامورد عنایت تمامی صاحبنظران ،فعالین اجتماعی ورسانه ای ،مسئولین ومردم قرارگرفته وبرماست که همچون آیینه انعکاس دهنده این فقر ومحرومیت تاریخی دراین سرزمین فراموش شده باشیم واین ظرفیت خدادادی رابا ترسیم واقعی محرومیتهای آشکارشده که حاصل ‌وثمره نزول باران رحمت الهی است رابه فرصتی برای به تصویر کشیدن عمق محرومیتهای مردم صبور ،سخاوتمند ومرزدارشرق کشور که نتیجه غفلت تاریخی ایرانیان به این منطقه مهم واسترتژایک کشور بوده ومی باشد مبدل نماییم.

امید آنکه باتلنگر سیل آسای همه صاحبنظران ،اهالی رسانه ومطالبه گران اجتماعی وفعالین سیاسی همه مسئولینی که خواسته یا ناخواسته درانجام وظایف خویش درفرآیند زمان نسبت به این مردم خوب ونجیب کوتاهی وقصور داشته اند بیدار وباتلاش مضاعف خود به جبران قصور وکوتاهیها تا رساندن نرم توسعه استان به سقف میانگین نرم توسعه کشوربکوشند.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *