Home سازمان اساسنامه - مرامنامه برگزاری دومین مجمع سالانه سازمان معلمان ایران
برگزاری دومین مجمع سالانه سازمان معلمان ایران

برگزاری دومین مجمع سالانه سازمان معلمان ایران

0
0

برگزاري مجمع سالانه سازمان معلمان ايران در تاريخ 4 تير ماه سال جاري در تالار باشگاه فرهنگيان برگزار گرديد.
در راستاي تلاش براي بازسازي سازمان معلمان ايران که برگزاري اولين مجمع در سال 1394 يکي از دستاوردهاي آن بود سازمان در تيرماه سال جاري دومين مجمع سالانه را برگزار نمود. اين مجمع در تالار باشگاه فرهنگیان با حضور اعضای شورای مرکزی و علی البدل و اعضای هیات داوری و اعضای کمیته های سازمان و مناطق تهران تشکیل گردید. پس از قرائت قران رئیس هیات اجرایی توضیحاتی در مورد نحوه برگزاری مجمع ارائه نمودند و افراد برای تشکیل هیات رئیسه کاندید شده و با رای مجمع این هیات شروع به کار نمود. سپس دبير کل سازمان معلمان در مورد نحوه شکل گيري اين تشکل از سال 1378 و فراز و نشيب هايش تا سال جاري سخناني را مطرح نمود.
اساسنامه و مرامنامه جديد پس از دو سال بررسي و با در نظر گرفتن موارد قانون جديد احزاب مدون وزارت کشور در اين مجمع به تصويب اعضاي مجمع رسيد.

در ذیل اساسنامه و مرامنامه مصوب مجمع ارائه می گردد:

اساسنامه سازمان معلمان ایران

فصل اول: کلیات
ماده 1-سازمان معلمان ایران تشکلی است که به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود.
ماده 2- محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان، کشور ایران است.
ماده 3- مرکز اصلی سازمان در شهر تهران می باشد و در صورت لزوم و پس از کسب مجوزهای لازم و بر اساس آیین نامه مصوب شورای مرکزی می تواند شعبه ایجاد نماید.
ماده 4- سازمان التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اعلام می دارد.

فصل دوم: عضویت
ماده 5- شرایط عضویت:
1- تابعیت ایران
2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی و تقید به فعالیت در چارچوب قانون
3- کارکنان آموزش و پرورش اعم از شاغل و بازنشسته و دانشجو معلم
4- پذیریش مفاد مرامنامه و اساسنامه
5- محروم نبودن از حقوق اجتماعی
6- پرداخت حق عضویت
تبصره: تشخیص موارد فوق تا قبل از برگزاری مجمع عمومی تاسیس به عهده هیات موسس و پس از آن به عهده شورای مرکزی ویا رکنی که این شورا مشخص کند خواهد بود.

ماده 6- انواع عضویت:
1- عضو اصلی: فردی است که متقاضی عضویت در سازمان می باشد و تقاضای وی مورد پذیرش مرجع صلاحیت داری که شورای مرکزی مشخص می کند قرار می گیرد.
2- عضو افتخاری: فردی است که با توجه به ویژگی های اجتماعی، سیاسی، شخصیتی با پیشنهاد یک عضو شورای مرکزی و تصویب شورا به عضویت افتخاری پذیرفته می شود.
تبصره1- حدود اختیارات هر عضو (اعم از اصلی و افتخاری) در آیین نامه نحوه عضویت مصوب شورای مرکزی مشخص خواهد شد.
تبصره2- اعضای افتخاری از بند سوم و ششم ماده 5 مستثنی می باشند.
تبصره3- بدیهی است فقط عضو اصلی دارای حق رای در مجامع عمومی تشکل می باشد.
تبصره 4- هر عضو بایستی در یکی از ارکان یا کمیته های سازمان فعال باشد.
ماده 7- خاتمه عضویت در موارد زیر امکان پذیر است:
1-استعفای کتبی هر عضو
2- فوت
3- نقض شرایط عضویت مندرج در ماده 5 ، به تشخیص شورای مرکزی
4- اخراج بنا به درخواست حداقل دو عضو شورای مرکزی و موافقت دو سوم کل اعضای شورای مرکزی
5- حکم هیات داوری و پذیرش شورای مرکزی

فصل سوم: تشکیلات و ارکان
ماده 8 : هیات موسس به مجموعه افرادی گفته می شود که تقاضای تاسیس سازمان را ارائه نموده و دارای اختیارات و وظایف زیر است:
1-انجام کلیه مقدمات تاسیس
2- انجام وظایف ارکان سازمان تا برگزاری مجمع عمومی تاسیس
3- دعوت برای برگزاری مجمع عمومی تاسیس
4- پذیرش عضویت متقاضیان تا قبل از برگزاری مجمع عمومی تاسیس
5- بعد از تشکیل مجمع تاسیس و شکل گیری ارکان سازمان، هیات موسس هیچ گونه اختیار و مسئولیتی نخواهد داشت.
تبصره: هیات موسس دارای رئیس، نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود.

ماده 9 : ارکان سازمان عبارتند از:
1- مجمع عمومی 2- شورای مرکزی 3- دبیر کل 4- هیات داوری 5- هیات اجرایی 6- شاخه ها
ماده 10 : مجمع عمومی عالی ترین رکن و بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری سازمان بوده و به صورت عادی و عادی به طور فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره 1: آیین نامه نحوه تشکیل و ترکیب اعضای مجمع عمومی توسط هیات اجرایی تهیه و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.
تبصره 2: آیین نامه نحوه اداره مجمع عمومی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
تبصره 3: مجمع عمومی عادی سالی یک بار و حداقل یک ماه قبل از پایان دوره شورای مرکزی یا هیات داوری برگزار می شود. با تصویب شورای مرکزی، مجمع عمومی به طور فوق العاده نیز می تواند تشکیل شود.
تبصره 4: حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور اعلام تا آن وزارتخانه نماینده ای جهت نظارت اعزام نماید.
تبصره 5: صورت جلسه برگزاری مجمع مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین و مصوبات حداکثر، یک هفته پس از برگزاری مجمع به وزارت کشور ارسال خواهد شد.
تبصره 6: در صورتی که شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع ننماید، هیات داوری می تواند اقدام به دعوت برای برگزاری آن بنماید و در صورت عدم اقدام هیات داوری، 3 / 1 اعضای اصلی سازمان می توانند هیاتی را برای برگزاری مجمع تعیین نمایند. اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی وزارت کشور صورت گیرد.
ماده 11 : مجمع عمومی دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت سه سال و هیات داوری برای یکسال
2- تغییر در مرامنامه و اساسنامه سازمان با رای دو سوم اعضای حاضر در مجمع
3- تعیین خط مشی کلی و تعیین راهبردها و برنامه های %