Home سازمان اساسنامه - مرامنامه اساسنامه و مرامنامه جدید سازمان معلمان ایران
اساسنامه و مرامنامه جدید سازمان معلمان ایران

اساسنامه و مرامنامه جدید سازمان معلمان ایران

0
0

اساسنامه سازمان معلمان ایران

 

فصل اول: کلیات

ماده 1: سازمان معلمان ایران تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آئین‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود. عنوان اختصاری، سازمان معلمان می‌باشد.

ماده 2: محدوده جغرافیایی فعالیت، ملی می‌باشد.

ماده 3: مرکز اصلی سازمان در تهران به نشانی خیابان اسدآبادی، خیابان دوازدهم، پلاک 4، واحد 5 است و در صورت لزوم می‌تواند پس از رسیدگی کمیسیون ماده 10 در استان‌ها شعبه و در شهرستان‌ها با اطلاع فرمانداری دفتر ایجاد نماید.

تبصره 1: نشانی دفتر مرکزی و شعب و دفاتر و تغییرات بعدی آنها به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره 2: دفتر مرکزی و شعب استانی و دفاتر شهرستانی سازمان نمی‌تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابد.

ماده 4: سازمان التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می‌دارد.

 

فصل دوم: عضویت

ماده 5: شرایط عضویت:

 • اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه
 • تابعیت ایرانی
 • پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه
 • عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر
 • عدم انطباق متقاضی عضویت با اوصاف مقرر در ماده 5 قانون
 • سن حداقل 18 سال تمام
 • کارکنان آموزش و پرورش اعم از شاغل و بازنشسته و دانشجو معلم (رسمی و غیر رسمی)

تبصره: با توجه به تبصره ماده 6 قانون احزاب عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

ماده 6: انواع عضویت:

 • عضو حزب: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می‌باشد.
 • عضو مؤثر حزب: اعضای هیأت مؤسس شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای مؤثر حزب می‌باشند.

تبصره: عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

ماده 7: خاتمه عضویت در موارد زیر امکان‌پذیر است:

 • استعفاء به صورت کتبی
 • اخراج بنا به درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی یا حداقل اعضای اصلی سازمان و تصویب مجمع عمومی
 • فوت
 • احراز انطباق وضعیت عضو حزب با موارد مذکور در ماده 5 قانون
 • حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی
 • از دست دادن هریک از شرایط عضویت مندرج در ماده 5 اساسنامه با تشخیص بازرسان سازمان

 

فصل سوم: تشکیلات و ارکان

ماده 8: ارکان سازمان عبارتند از:

 • هیأت مؤسس
 • مجمع عمومی
 • شورای مرکزی
 • دبیر کل
 • بازرسان
 • مسئولین شعب استانی

ماده 9: هیأت مؤسس اشخاص حقیقی می‌باشند که امور مربوط به تأسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تأسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نمایند و دارای اختیارات زیر می‌باشند:

 • انجام کلیه مقدمات تأسیس
 • دعوت برای برگزاری مجمع عمومی مؤسس برای تأسیس سازمان حداکثر 6 ماه پس از صدور مجوز تأسیس سازمان
 • برگزاری مجمع عمومی مؤسس و تأسیس دفاتر رسمی مطابق ماده 6 قانون و ارائه اسناد مربوطه به کمیسیون

تبصره: هیأت مؤسس دارای رئیس، نایب رئیس و خزانه‌دار خواهد بود.

ماده 10: مجمع عمومی بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می‌شود. حدنصاب رسمیت مجمع عمومی در نوبت اول نصف بعلاوه یک اعضای حزب می‌باشد. نصاب تصمیم‌گیری در مجمع اکثریت می‌باشد.

تبصره 1: مجمع عمومی عادی سالی یکبار و حداقل یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی یا بازرسان برگزار می‌شود. مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد لزوم و با پیشنهاد  اعضای شورای مرکزی یا  اعضای حزب با دستور کار انحلال حزب، اصلاح مرامنامه و اساسنامه و عزل اعضای شورای مرکزی وفق مفاد اساسنامه برگزار می‌شود.

تبصره 2: در صورتی که مجمع عمومی عادی در نوبت اول به حد نصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه بعد تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای حزب رسمیت می‌یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود.

تبصره 3: دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوت کتبی با روش‌های نوین ارتباطی صورت می‌گیرد. آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل 20 روز و نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه عمومی بایستی به طور کامل در آگهی یا دعوتنامه درج شود.

تبصره 4: حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب باید به صورت کتبی به کمیسیون اعلام تا نماینده‌ای جهت نظارت اعزام شود.

تبصره 5: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از رئیس، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. هیأت رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره 6: در صورتی که دبیر کل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننماید هیأت بازرسی اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود. در صورت عدم اقدام هیأت بازرسی  اعضای حزب می‌توانند هیأتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند. اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی کمیسیون صورت گیرد.

ماده 11: مجمع عمومی دارای وظایف زیر می‌باشد:

 • انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت 3 سال و بازرسان برای مدت یک سال
 • قبول استعفا یا عزل اعضای شورای مرکزی
 • تصویب انحلال سازمان و انتخاب هیأت تصفیه با رعایت فصل ششم اساسنامه
 • تغییر در مرامنامه و اساسنامه سازمان با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی
 • تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه‌های کلان سازمان
 • استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد سازمان در دوره گذشته
 • استماع گزارش دبیرکل از روند فعالیت
 • تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی
 • تصویب آئین‌نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی
 • تصویب ترازنامه و بودجه سازمان
 • تعیین میزان حق عضویت سالانه
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه سازمان

تبصره 1: سازمان موظف است تغییرات در مرامنامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و صورتجلسه برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیسیون ارسال نماید و هرگونه تغییر در مرامنامه، اساسنامه و ارکان سازمان در صورتی معتبر است که به تأیید کمیسیون ماده 10 رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

تبصره 2: عزل اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد بازرسین با درخواست  اعضای حزب و با اطلاع قبلی کمیسیون در دستور کار مجمع عمومی قرار می‌گیرد و باید به تصویب  اعضای مجمع عمومی برسد. در صورت عزل اعضای شورای مرکزی، اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین اعضاء معزول می‌شوند و در صورت عدم تکمیل تعداد اعضای شورای مرکزی، مجمع عمومی برای مدت باقی مانده از دوره قانونی، اقدام به انتخاب اعضای جدید برای شورای مرکزی خواهد نمود. اعضایی که از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورای مرکزی عزل شده‌اند، نمی‌توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی جایگزین شوند.

تبصره 3: سازمان گزارش و مصوبات مجمع عمومی را جهت رسیدگی به کمیسیون ارسال خواهد نمود.

ماده 12: شورای مرکزی:

شورای مرکزی متشکل از 15 نفر عضو و 5 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. شورای مرکزی مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را برعهده دارد.

تبصره 1: در صورت فوت، استعفا و یا عزل هریک از اعضای شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی‌البدل جایگزین خواهند شد.

تبصره 2: جلسات شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار و با حضور  اعضای اصلی برگزار می‌شود و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هریک از اعضاء در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب بدون عذر موجه (با تشخیص شورای مرکزی) در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب شده و به ترتیب اعضای علی‌البدل جایگزین خواهند شد. اعضای علی‌البدل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

تبصره 3: انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی، انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی کمیسیون برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن کمیسیون اعلام نماید.

تبصره 4: نحوه تأسیس و فعالیت شعب استانی و دفاتر شهرستانی بوسیله آئین‌نامة داخلی حزب که در چارچوب قوانین و مقررات به تصویب شورای مرکزی می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده 13: اختیارات و وظایف شورای مرکزی:

 • انتخاب، قبول استعفاء و عزل دبیرکل
 • انتخاب، قبول استعفاء و عزل اعضای هیأت اجرایی (مسئولین واحدها)
 • تدوین سیاست‌های کلان (در چارچوب مرامنامه و اساسنامه) و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب
 • پیشنهاد آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز به مجمع عمومی برای تصویب
 • نظارت بر عملکرد اجرایی
 • موافقت با تأسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانی
 • پیگیری مصوبات مجمع عمومی
 • پذیرش عضویت اعضای جدید
 • پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی
 • پیشنهاد اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به مجمع عمومی
 • تصویب تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان
 • پیشنهاد انحلال سازمان
 • تصمیم‌گیری درخصوص پیشنهاد برگزاری هرگونه راهپیمایی و تجمع

تبصره: برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی پس از اخذ مجوز مطابق قانون و مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 14: دبیرکل عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان است که منتخب شورای مرکزی می‌باشد و از بین اعضای شورای مرکزی با رأی اکثریت نسبی آنان برای مدت 3 سال انتخاب شده و ریاست آن را به عهده دارد وظایف و اختیارات دبیرکل به شرح زیر است:

 • اعلام دستور جلسه شورای مرکزی به اعضاء
 • پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن
 • ارائه گزارش سالیانه عملکرد سازمان به مجمع عمومی
 • پیشنهاد انتخاب، قبول استعفا و عزل اعضای هیأت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه
 • دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن
 • حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول سازمان
 • افتتاح و رسیدگی به حساب‌های سازمان و پرداخت دیون و وصول مطالبات
 • اقامه دعوی از طرف سازمان و یا دفاع نسبت به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه حزب در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل
 • پیشنهاد ایجاد تشکیلات و واحدهای موردنیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی
 • انتشار بیانیه‌ها و موضع‌گیری در خصوص مسائل و جریان‌های مختلف کشور از طرف سازمان
 • پاسخگویی به کلیه تصمیمات، اقدامات و عملکرد سازمان

تبصره 1: یکی از اعضای شورای مرکزی به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی به عنوان قائم مقام دبیرکل تعیین می‌گردد تا در غیاب وی وظایف او را انجام دهد.

تبصره 2: دبیرکل گزارش مجموعة اقدامات و فعالیت‌های سازمان را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار کمیسیون ماده 10 قانون قرار خواهد داد.

ماده 15: بازرسان:

بازرسان از 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل از افرادی که آشنا به امور بازرسی می‌باشند تشکیل شده که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. بازرسان می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند. بازرسان دارای وظایف زیر می‌باشند:

 • نظارت بر عملکرد شورای مرکزی و دبیرکل
 • نظارت بر عملکرد کمیته‌ها و واحدهای اجرایی سازمان
 • بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق ملی سازمان و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی
 • رسیدگی به گزارش‌های واصله درخصوص تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی
 • بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه سازمان
 • ارائه گزارش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی
 • بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی (مالی و غیرمالی)

تبصره 1: ‌اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی درجه یک از هر طبقه آنان نمی‌توانند به عنوان بازرس حزب انتخاب گردند.

تبصره 2: بازرسان نمی‌توانند در هیچ یک از ارکان دیگر تشکل مسئولیت داشته باشند.

تبصره 3: کلیه اسناد و مدارک سازمان اعم از مالی و غیرمالی در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید بوسیله شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس آنان قرار گیرد.

ماده 16: مسئولین شعب استانی:

حزب می‌تواند در صورت لزوم جهت گسترش فعالیت‌ها و اقدامات خود با کسب مجوز از کمیسیون در استان‌ها شعبه تأسیس نماید.

تبصره 1:‌ مسئول شعبه استانی حزب به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی انتخاب می‌گردد.

تبصره 2: مسئولین شعب استانی می‌بایست در استان محل تأسیس شعبه مربوطه سکونت داشته باشد.

ماده 17: هیأت اجرایی:

هیأت اجرایی متشکل از مسئولین واحدهای اجرایی می‌باشد که از بین اعضای حزب توسط دبیرکل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را به عهده دارند:

 • اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیرکل
 • برنامه‌ریزی و اداره امور اجرایی مربوطه و گزارش نوبه‌ای آن به دبیرکل
 • فراهم آوردن زمینه برگزاری مجمع عمومی پس از تصویب شورای مرکزی
 • واحدهای اجرایی عبارتند از 1) واحد اطلاع‌رسانی 2) واحد سیاسی اجتماعی 3) واحد مالی و پشتیبانی 4) واحد علمی و آموزشی 5) واحد توسعه و تشکیلات

 

فصل چهارم: نحوه ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده 10 احزاب

ماده 18: علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال می‌نماید:

 • گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن
 • کلیه بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بولتن‌ها
 • یک نسخه از تمامی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب ارکان
 • گزارش بازرسان
 • گزارش هرگونه اجتماع یاراهپیمایی که به موجب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برگزار می‌شود.
 • گزارش اجمالی اقدامات مربوط به انتخابات و نتایج حاصله
 • گزارش تعداد اعضای سازمان و کاهش و افزایش آن به صورت سالانه
 • اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده به صورت سالانه

 

فصل پنجم: منابع مالی و درآمدی

ماده 19: منابع مالی سازمان عبارتند از:

الف) حق عضویت اعضاء

ب) کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

ج) وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه

د) کمک‌ها و یارانه‌های دولتی

تبصره 1:‌ سازمان هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت.

تبصره 2: دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع می‌باشد.

تبصره 3: هرگونه استفاده سازمان از منابع و امکانات دولتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می‌باشد.

ماده 20: کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور به امضاء مسئول واحد امور مالی و دبیرکل و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 21: کلیه درآمدها، منابع، مصارف و هزینه‌های سازمان در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده 10 احزاب قرار می‌گیرد.

تبصره 1: سال مالی سازمان منطبق بر سال هجری شمسی و همواره به پایان ماه اسفند ختم می‌شود.

تبصره 2: کلیه درآمدها و وجوه سازمان در حساب مخصوصی به نام سازمان نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور نگهداری می‌شود.

 

فصل ششم: خاتمه فعالیت:

ماده 22: فعالیت سازمان در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

 • انحلال طبق اساسنامه و اعلام به کمیسیون ماده 10 احزاب
 • حکم دادگاه صالحه مبنی بر انحلال
 • توقیف پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده 10

تبصره 1: بدیهی است فعالیت حزب پس از رفع توقیف پروانه از سر گرفته خواهد شد.

تبصره 2:‌ در صورت توقیف پروانه فعالیت سازمان اجازه هیچ‌گونه فعالیتی نخواهد داشت.

ماده 23: اصل بر فعالیت مستمر سازمان می‌باشد، با این وجود در صورت پیشنهاد  اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضاء مجمع عمومی و پس از تصویب کمیسیون ماده 10 سازمان منحل خواهد شد.

تبصره 1: در صورت انحلال سازمان امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده کمیسیون و نماینده دادستان محل انجام می‌شود.

تبصره 2: هر نوع فعالیت با عنوان سازمان پس از انحلال ممنوع می‌باشد.

 

فصل هفتم: سایر مقررات:

ماده 24: مکاتبات رسمی سازمان با امضای دبیرکل و یا قائم مقام و با مهر سازمان انجام می‌شود.

دبیرکل در حفظ سربرگ، مهر و نماد سازمان دارای مسئولیت قانونی می‌باشد.

ماده 25: اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش‌بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می‌باشد.

ماده 26: سازمان موظف است در صورتی که در زمان انتخابات یا غیر آن یا با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید، مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده 10 برساند.

ماده 27: تأسیس هرگونه شعبه و دفتر خارج از کشور ممنوع است.

ماده 28: مرامنامه و اساسنامه سازمان پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.

این اساسنامه در 7 فصل و 28 ماده و 35 تبصره در تاریخ ……………………. به تصویب هیأت مؤسس و در تاریخ …………………… به تأیید کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی رسید.


 

 

«مرامنامه سازمان معلمان ایران»

حاکم مطلق بر جهان و انسان خدای واحد متعال است و اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم گردانده است و زمانه‌ی ما، زمانه‌ی حاکمیت انسان بر سرنوشت خویشتن است.

انسان در مسیر تاریخی خود با پرداخت هزینه‌های فراوان، به این نتیجه رسیده که باید بر سرنوشت خود حاکم باشد و این حاکمیت را اعمال نماید. نظام مردم‌سالار، حاصل این تحول بزرگ تاریخی است و انقلاب اسلامی ایران این افتخار را دارد که جمهوری اسلامی را به عنوان نظام جایگزین رژیم استبدادی وابسته معرفی و آن را مستقر کرده است.

راه نجات و راه سعادت مردم ایران نیز استقرار مردم‌سالاری توأم و سازگار با آیین مبارک اسلام است و این همان روح نهضت اصلاح‌طلبی ایران طی دویست سال گذشته است که تلاش برای نفی استبداد و استعمار، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و استقرار نظام مردم‌سالاری بر پایه آن استوار شده و سازگار با معیارها و موازین دین مبین اسلام است.

در استقرار جمهوری اسلامی، جمهوری به همان معنا که در دنیای امروز تجربه شده و می‌شود، استوار بودن قدرت بر رأی مردم، آزادی انتخاب و فصل‌الخطاب بودن آن در عرصه حیات اجتماعی است و اسلام همان اسلامی است که پیامبر اکرم(ص) آورد یعنی اسلام رحمت، زندگی،سعادت و خوشبختی، اسلامی که پایه استوار آن توحید است.

هسته اصلی مردم‌سالاری تحزب و نماد برجسته آن حزب است چنان که قوام و دوام جمهوری اسلامی و بهبود وضع آن در گرو حضور احزاب مستقل و مردمی است.

رسالت سازمان معلمان، آگاهی بخشی به ویژه آگاه کردن مردم نسبت به حقوق و مسئولیت های خویش، دفاع از مصالح و منافع ملی، اندیشیدن به توسعه همه‌جانبه و پایدار با تأکید بر توسعه فرهنگی، انتقاد سازنده و صحیح از خود، جامعه، قدرت و حکومت و هوشیاری در برابر توطئه‌ ی قدرت‌های بزرگ است.

رویکردهای سازمان در زمینه های فرهنگی، جامعه، حکومت، اقتصاد و … عبارتند از:

– اصلاح و چابک سازی نظام آموزشی، رفع تبعیض، فراهم آوردن زمینه های شکوفایی و نوزایی علمی و فرهنگی

– تقویت و تعمیق فعالیت های تشکیلاتی، همراهی و همکاری با تشکل های اصلاح طلب

– حضور فعال و موثر دین در حوزه عمومی

– تقویت و تعمیق دموکراسی، حمایت از سیاست ها و برنامه های توسعه ی کشور

– استحکام و پویایی و پایایی جایگاه ایران در منطقه و جهان و تکیه بر استقلال، تمامیت ارضی، تعامل و گفت و گو با همه ملل و دولت های مشروع جهان

– اولویت دادن به از بین بردن فقر، گسترش رفاه عمومی و مشارکت همه جانبه، قانونمند، مستمر و سازمان یافته و پایدار بخش خصوصی در همه سطوح

– صیانت از منابع طبیعی و ارتقای محیط زیست کشور

سازمان معلمان ایران به عنوان بخشی از نیروهای انقلاب اسلامی و اصلاح‌طلب کشور، التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می‌دارد.

اردیبهشت 97

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *