Home سازمان اساسنامه - مرامنامه اساسنامه سازمان معلمان ایران
اساسنامه سازمان معلمان ایران

اساسنامه سازمان معلمان ایران

0
0

اساسنامه سازمان معلمان ایران

فصل اول: کلیات

 

ماده ۱- سازمان معلمان ایران تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود.

ماده ۲- محدوده جغرافیایی فعالیت، ملی می باشد.

ماده ۳- مرکز اصلی سازمان در شهر تهران خ سید جمال الدین اسد آبادی خیابان دوازدهم پلاک 4 واحد5 است و در صورت لزوم می تواند در استانها شعبه و در شهرستانها با اطلاع فرمانداری دفتر ایجاد نماید.

تبصره ۱: نشانی دفتر مرکزی و شعب و دفاتر و تغییرات بعدی آنها به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید و در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره ۲: دفتر مرکزی و شعب و دفاتر شهرستانی سازمان نمی تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابد.

ماده ۴- سازمان التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می دارد.

فصل دوم: عضویت

 

ماده ۵- شرایط عضویت:

۱- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

۲- تابعیت ایران

۳- پذیریش مفاد مرامنامه و اساسنامه

۴- عدم سوء پیشینه کیفری موثر

۵.عدم انطباق متقاضی عضویت بااوصاف مقرردرماده ۵ قانون

۶- داشتن سن حداقل 18 سال تمام

۷.کارکنان اموزش وپرورش اعم از شاغل وبازنشسته دانشجو معلم(رسمی وغیررسمی)

تبصره:

باتوجه به تبصره ماده ۶ قانون احزاب عضویت دریک حزب ملی واستانی بطور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند بصورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی و استانی باشد.

 ماده ۷- خاتمه عضویت در موارد زیر امکان پذیر است:

۱-استعفا به صورت کتبی

۲- اخراج به درخواست اکثریت باحداقل یک بیستم اعضای اصلی سازمان وتصویب مجمع

۳- فوت

۴- احراز انطباق وضعیت حزب باموارد مذکور درماده ۵ قانون

۵- حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

۶-ازدست دادن هریک ازشرایط عضویت مندرج درماده ۵ اساسنامه باتشخیص بازرسان سازمان.

فصل سوم: تشکیلات و ارکان

ماده ۸ – ارکان سازمان عبارتند از:

 ۱- هیات موسس

۲- مجمع عمومی

۳- شورای مرکزی

۴- دبیر کل

۵- بازرسان

۶- مسئولین شعب استانی

ماده۹:

هیات موسس اشخاص حقیقی می باشند که امور مربوط به تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می نمایند و دارای اختیارات زیر می باشند:

 ۱- انجام کلیه مقدمات تاسیس

۲- دعوت برای برگزاری مجمع عمومی تاسیس تشکل حداکثر 6 ماه پس از صدور مجوز تاسیس حزب

۳-برگزاری مجمع عمومی موسس وتاسیس دفاتر رسمی مطابق ماده 6 قانون و ارائه اسناد مربوطه به کمیسیون

تبصره: هیات موسس دارای رئیس، نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود.

ماده ۱۰ – مجمع عمومی بالا ترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای اصلی حزب تشکیل می شود. حد نصاب رسمیت مجمع عمومی در نوبت اول نصف بعلاوه یک اعضای حزب می باشد.نصاب تصمیم گیری درمجمع اکثریت میباشد.

تبصره ۱: مجمع عمومی عادی، سالی یک بار و  حداقل یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی یا بازرسان برگزار می شود. مجمع عمومی فوق العاده در موارد لزوم و با پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی یایک سوم  اعضای اصلی با دستور کار انحلال حزب، اصلاح مرامنامه و اساسنامه و عزل اعضای شورای مرکزی وفق مفاد اساسنامه برگزار می شود. 

تبصره ۲: در صورتی که مجمع عمومی در نوبت اول به حد نصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه بعد تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای اصلی رسمیت می یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود.

 تبصره ۳: دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوت کتبی یا روش های نوین ارتباطی صورت می گیرد. آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل ۲۰ روز و نوبت دوم حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج شود.

تبصره ۴: حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب باید به صورت کتبی به کمیسیون  اعلام تا نماینده ای جهت نظارت اعزام شود.

تبصره ۵: مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می شوند اداره می شود. هیات رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون ماده مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۶: در صورتی که دبیرکل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع ننماید، هیات بازرسی اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود. در صورت عدم اقدام هیات بازرسی ، دو سوم اعضای حزب  می توانند هیاتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند. اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی کمیسیون صورت گیرد.

 

ماده۱۱ – مجمع عمومی دارای وظایف زیر می باشد:

۱- انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت سه سال و  بازرسان برای مدت یکسال

۲- قبول استعفا یا عزل اعضای شورای مرکزی

۳- تصویب انحلال سازمان و انتخاب هیات تصفیه با رعایت فصل ششم اساسنامه

۴- تغییر در مرامنامه و اساسنامه سازمان با رای دو سوم اعضای مجمع عمومی

۵- تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه های کلان سازمان

6- استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد سازمان در دوره گذشته

۷- استماع گزارش دبیرکل از روند فعالیت

۸- تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی

۹- تصویب آئین نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی

۱۰- تصویب ترازنامه و بودجه سازمان

۱۱- تعیین میزان حق عضویت سالانه

۱۲-تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی ودعوتنامه سازمان

تبصره۱: سازمان موظف است تغییرات مرامنامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و صورتجلسه برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیسیون ارسال نماید و هرگونه تغییر در مرامنامه، اساسنامه و ارکان سازمان در صورتی معتبر است که به تایید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

تبصره۲: عزل اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد بازرسین  یا درخواست یک سوم اعضای حزب و با اطلاع قبلی کمیسیون در دستور کار مجمع عمومی قرار می گیرد و باید به تصویب دوسوم اعضای  مجمع عمومی برسد. در صورت عزل اعضای شورای مرکزی، اعضاء علی البدل به ترتیب آراء جایگزین اعضای معزول می شوندودرصورت عدم تکمیل تعداداعضای شورای مرکزی مجمع عمومی برای مدت باقی مانده از دوره قانونی، اقدام به انتخاب اعضای جدید برای شورای مرکزی خواهد نمود. اعضایی که از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورای مرکزی عزل شده اند نمی توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی جایگزین شوند.

تبصره۳: سازمان گزارش و مصوبات مجمع عمومی را جهت رسیدگی به کمیسیون ارسال خواهد نمود.

 

ماده ۱۲ – شورای مرکزی:

شورای مرکزی متشکل از ۱۵ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند. شورای مرکزی مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را به عهده دارد.

تبصره ۱: در صورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.

تبصره ۲: جلسات شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار و با حضور دوسوم اعضا برگزار می شود و مصوبات آن با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هر یک از اعضا در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب بدون عذر موجه (با تشخیص شورای مرکزی) در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب شده و به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد. اعضای علی البدل می توانند بدون حق رای در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

تبصره ۳: انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی، انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی کمیسیون برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن کمیسیون اعلام نماید.

تبصره ۴: نحوه تاسیس و فعالیت شعب استان و دفاتر شهرستانها بوسیله آئین نامه ی داخلی حزب که در چارچوب قوانین و مقررات به تصویب شورای مرکزی می رسد تعیین خواهد شد.

 

ماده ۱۳ – اختیارات و وظایف شورای مرکزی:

۱- انتخاب، قبول استعفا و عزل دبیر کل

۲- انتخاب، قبول استعفا و عزل هیات اجرایی (مسئولین واحدها)

۳- تدوین سیاست های کلان (در چارچوب مرامنامه و اساسنامه) و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

۴- پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل هایموردنیاز  به مجمع عمومی برای تصویب

۵- نظارت بر عملکرد  اجرایی

۶- موافقت با تاسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانی

۷- پیگیری مصوبات مجمع عمومی

۸- پذیرش عضویت اعضای جدید

۹- پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی

۱۰- پیشنهاد اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به مجمع عمومی

۱۱- تصویب تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان

۱۲- پیشنهاد انحلال سازمان

۱۳- تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد برگزاری هر گونه راهپیمایی و تجمع

تبصره: برگزاری هرگونه تجمع وراهپیمایی پس ازاخذ مجوزمطابق قانون ومقررات مربوطه خواهدبود.

ماده ١٤ : دبير کل

دبير کل بالاترين مقام اجرایی سازمان است که منتخب شورای مرکزی می باشدو از بين اعضای شورای مرکزی و با رای اکثريت نسبی  آنان

 برای مدت ٣ سال انتخاب شده وریاست ان را به عهده دارد

وظایف واختیارات دبیرکل به شرح زیراست:

١- اعلام دستورجلسه شورای مرکزی به اعضاء

۲-پیگیری مصوبات شورای مرکزی ونظارت براجرای آن 

٣- ارائه گزارش ساليانه عملکرد سازمان به مجمع عمومی

٤- پيشنهاد انتخاب، قبول استعفا و عزل اعضای هيات اجرايی به شورای مرکزی وصدوراحکام مربوطه

٥- دعوت به  برگزاری مجمع در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن

٦- حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول سازمان 

٧- افتتاح و رسيدگی به حساب های سازمان، پرداخت ديون و وصول مطالبات

٨- اقامه دعوی از طرف سازمان و يا دفاع نسبت به دعاوی اشخاص حقیقی وحقوقی علیه حزب در کليه مراجع قضايی وحل وفصل دعاوی ازطریق سازش یاانتخاب وکیل

٩- پیشنهاد ایجاد تشکیلات وواحدهای موردنیازوشرح وظایف آنها به شورای مرکزی

۱۰-انتشار بیانیه ها و موضع گیری درخصوص مسائل وجریان های مختلف کشور ازطرف سازمان

۱۱- پاسخ گويی به کليه تصميمات، اقدامات و عملکرد سازمان

تبصره١: يکی از اعضای شورای مرکزی، به پيشنهاد دبير کل و تصويب شورای مرکزی به عنوان قائم 

مقام دبير کل تعیین می گردد تادرغیاب وی وظایف اوراانجام دهد.

تبصره٢: دبير کل گزارش مجموعه اقدامات و فعاليت های سازمان را در پايان هر سال شمسی جهت 

بررسی در اختيار کميسيون ماده ۱۰ قرار خواهد داد.

ماده ١٥ : بازرسان:

بازرسان از ٣ عضو اصلی و ١ نفر عضو علی البدل ازافرادی که آشنا به اموربازرسی می باشند تشکیل شده که توسط مجمع عمومی برای مدت يک سال  انتخاب می شوند ,بازرسان می توانند بدون حق رای درجلسات شورای مرکزی شرکت نمایند .

بازرسان  دارای وظايف زيرمی باشند:

١- نظارت بر عملکرد شورای مرکزی ودبيرکل

٢- نظارت بر عملکرد کمیته ها وواحدهای اجرایی سازمان

٣- بررسی کلیه دفاتر,اسناد واوراق ملی سازمان وارائه گزارش آنها به مجمع عمومی

٤- رسیدگی به گزارش های واصله درخصوص تخلفات اعضاء وگزارش آن به شورای مرکزی

٥- بررسی صحت روند اموردرراستای انطباق بامرامنامه واساسنامه سازمان.

۶-ارائه گزارش بازرسی اعم ازروند حسن انجام کاریاتخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی.

۷.بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی(مالی وغیرمالی)

تبصره١: اعضای شورای مرکزی وخویشاوندان سببی ونسبی درجه یک ازهرطبقه آنان نمی توانند به عنوان بازرس حزب انتخاب گردند.

تبصره٢: بازرسان نمی توانند در هيچ يک از ارکان ديگرتشکل  مسئوليت داشته باشند.

تبصره٣: کليه اسناد و مدارک سازمان اعم ازمالی وغیرمالی در صورت درخواست بازرسان ، بدون قيد و شرط بايد بوسيله

شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس آنان  قرار گيرد.

ماده ۱۶,مسئولین شعب استانی:

حزب می توانددرصورت لزوم جهت گسترش فعالیت ها واقدامات خود باکسب مجوزاز کمیسیون دراستانها شعبه تاسیس نماید.

تبصره۱:مسئول شعبه استانی حزب به پیشنهاددبیرکل وتصویب شورای مرکزی انتخاب می گردد.

تبصره ۲:مسئولین شعب استانی می بایست دراستان محل تاسیس شعبه مربوطه سکونت داشته باشند.

ماده ۱۷  هيات اجرايی:

هیات اجرایی متشکل  از مسئولین واحدهای اجرایی می باشد که ازبین اعضای حزب توسط دبیرکل انتخاب خواهند شد ووظایف زیررا به عهده دارند :

١- اجرای مصوبات شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبير کل

٢- برنامه ریزی واداره اموراجرایی مربوطه وگزارش نوبه ای آن به دبیرکل .

٣- فراهم آوردن زمینه برگزاری مجمع عمومی پس ازتصویب شورای مرکزی

٤- واحد های اجرایی عبارتند از :

١)واحداطلاع رسانی

۲)واحد سیاسی واجتماعی

۳)واحد مالی وپشتیبانی

۴)واحد علمی وآموزشی

۵)واحد توسعه وتشکیلات

فصل چهارم: نحوه ارتباط دبير کل با کميسيون ماده ۱۰حزاب

ماده ۱۸: علاوه بر ساير موارد مندرج در اين اساسنامه دبيرکل موارد زير را به کميسيون ماده ۱۰ احزاب ارسال 

می نمايد.

١-گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبيرکل به آن

٢- کليه بيانيه ها، اطلاعيه ها و بولتن ها

٣- يک نسخه از تمامی آيين نامه ها و دستورالعمل های مصوب ارکان

٤- گزارش بازرسان

٥- گزارش هرگونه اجتماع يا راهپيمايی که به موجب قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه های سیاسی برگزار می شود.

٦- گزارش اجمالی اقدامات مربوط به انتخابات ونتایج حاصله

۷-گزارش تعداداعضای سازمان وکاهش وافزایش آن به صورت سالانه

۸-اعلام امار دفاتر وشعب تشکیل شده به صورت سالانه

فصل پنجم: منابع مالی ودرآمدی

ماده ۱۹ : منابع مالی سازمان عبارتند از:

الف)حق عضویت اعضاء

ب)کمکهاوهدایای نقدی وغیرنقدی اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی.

ج)وجوه حاصل از فعالیت های قانونیانجام شده درچهارچوب موضوع فعالیت ,اهداف واساسنامه.

د)کمک ها ویارانه های دولتی 

تبصره١: سازمان هيچگونه اشتغال به عمليات تجاری، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت. 

تبصره۲: دريافت هر گونه کمک مالی خارجی ممنوع می باشد.

تبصره ۳:هرگونه استفاده سازمان ازمنابع وامکانات دولتی دستگاههای اجرایی موضوعماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد.

ماده ۲۰:

کلیه اسناد مالی واوراق تعهدآوربه امضاء مسئول واحدامورمالی ودبیرکل ومهرسازمان معتبرخواهدبود.

 

ماده ٢١: کلیه درآمدها ,منابع,مصارف وهزینه های سازمان  در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالی

برای بررسی در اختيار کميسيون ماده ۱۰ احزاب قرار می گيرد.

تبصره١: سال مالی سازمان منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پايان اسفند ختم می شود. 

تبصره٢: کليه درآمدها و وجوه سازمان در حساب مخصوص بنام سازمان نزد يکی از بانک های رسمی

کشور نگهداری می شود.

فصل ششم :خاتمه فعالیت

ماده ۲۲:فعالیت سازمان درموارد زیرخاتمه می یابد:

۱-انحلال طبق اساسنامه واعلام به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب.

۲-حکم دادگاه صالحه مبنی برانحلال

۳-توقیف پروانه فعالیت ازسوی کمیسیون ماده ۱۰

تبصره ۱:بدیهی است فعالیت حزب پس از رفع توقیف پروانه ازسر گرفته خواهدشد.

تبصره۲:درصورت توقیف پروانه فعالیت سازمان اجازه هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت.

ماده ۲۳:اصل برفعالیت مستمر سازمان می باشد بااین وجوددرصورت پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی وتصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی وپس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ سازمان منحل خواهد شد.

 تبصره ۱:در صورت تصويب انحلال سازمان،امورمربوط به تصفیه اموال آن بارعایت حقوق دولت زیرنظردادگاه محل استقرار دفتر حزب باحضور نماینده کمیسیون ونماینده دادستان محل انجام می شود.

تبصره ۲:هرنوع فعالیت باعنوان سازمان پس ازانحلال ممنوع می باشد.

فصل هفتم: سایرمقررات:

ماده۲۴: مکاتبات رسمی سازمان با امضای دبير کل و يا قائم مقام  و با مهر سازمان انجام می شود، 

دبير کل در حفظ سربرگ، مهر و نشان سازمان مسئوليت قانونی دارد. 

ماده۲۵: اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پيش بينی شده و نياز به کسب مجوز از مراجع قانونی

ذيربط دارد، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می باشد.

ماده ۲۶:سازمان موظف است درصورتی که درزمان انتخابات یا غیرآن یابادیگر احزاب دارای پروانه فعالیت درمورد نامزد یانامزدهای انتخاباتی یاموارددیگرائتلاف نماید,مسئولیت آن راپذیرفته ومراتب رابه اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برساند.

 ماده ۲۷:تاسیس هرگونه شعبه ودفترخارج ازکشور ممنوع است.

ماده ۲۸:مرامنامه واساسنامه سازمان پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه حزب درروزنامه رسمی چاپ ومنتشر می شود .

 

اين اساسنامه در ۷ فصل و ۲۸ ماده و ۳۵ تبصره در تاريخ ……….. به تصویب هیات موسس ودرتاریخ ٩٧/١١/١۰به تایید  کميسيون ماده ۱۰قانون نحوه فعالیت احزاب وگروههای سیاسی رسید.

#جدیدترین و آخرین  اساسنامه 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *