دیدگاه

درنگي بر آموزه‌هاي غلط زباني و تاثيرات شناختي آن در نظام آموزشي ايران

سخن معلم 0
0

دخترم! «آب» سه صدا دارد حتي اگر نمره نگيري ليلا  صادقي مرتكب اشتباه شدن يكي از روش‌هايي است كه به شيوه‌هاي متفاوتي بر فرآيند يادگيري دانش‌آموزان تاثيرگذار است. به عبارتي محصلان از خلال اشتباهات خود و واكنشي كه نسبت به خطاهايشان از جانب آموزگار خود دريافت مي‌كنند از جمله تشويق، تنبيه، سركوب، قياس و… به […]

گفتگوها

محمد داوری در گفت و گو با اعتماد پیرامون معادل سازی مدارک حوزه برای استخدام معلم

سخن معلم 0
0

حوزه به افكار عمومي پاسخ دهد هر چند با انتشار دو نامه و البته حساسيت‌هاي عمومي كه بر موضوعات مربوط به آموزش و پرورش به وجود آمده است، موضوع برابري سطح 2 و 3 حوزه براي استخدام دبيري زبان و ادبيات، علوم اجتماعي و تاريخ خبرساز شد اما موضوع حضور طلاب در رشته‌هاي انساني سال […]


گزارش

مدرك حوزه چگونه با مدارك علوم انساني برابر مي‌شود؟

زهرا چوپانكاره به فاصله يكي دو روز، دو بيانيه از راه رسيد: اولي از جانب انجمن (استادان) زبان و ادبيات فارسي و دومي از طرف انجمن‌هاي علوم اجتماعي و تاريخي، هدف هر دو بيانيه وزارت آموزش و پرورش بود. هدف هر دو بيانيه هم يك چيز بود؛ اعتراض به واجد شرايط دانسته شدن سطوح دو […]